Ana Menü
"Ve lillâhil esmâul husnâ fed’uhu bihâ"

En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin.
(A'raf / 180)

ESMAÜL HÜSNA

ALLAH (C.C)

Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı

er-RAHMÂN (C.C)

Dünyadaki bütün mahlukata merhamet eden

er-RAHÎM (C.C)

Ahirette, müminlere acıyan

el-MELİK (C.C)

Yaratıcı Kainatın sahibi

el-KUDDÛS (C.C)

Her noksanlıktan uzak

es-SELÂM (C.C)

Her tehlikeden selamete çıkaran

el-MÜ'MİN (C.C)

İman nurunu veren

el-MÜHEYMİN (C.C)

Herşeyi görüp gözeten

el-AZÎZ (C.C)

Mutlak galip karşı gelinemez

el-CEBBÂR (C.C)

Dediğini yapan ve yaptıran

el-MÜTEKEBBİR (C.C)

Büyüklükte eşi yok

el-HÂLIK (C.C)

Yaratan, yoktan var eden

el-BÂRİ' (C.C)

Herşeyi kusursuz yaratan

el-MUSAVVİR (C.C)

Varlıklara suret veren

el-ĞAFFÂR (C.C)

Günahları mağfiret eden

el-KAHHÂR (C.C)

Her istediğini yapacak güçte

el-VEHHÂB (C.C)

Karşılıksız nimetler veren

er-REZZÂK (C.C)

Her varlığın rızkını veren

el-FETTÂH (C.C)

Her türlü sıkıntıyı gideren

el-ALÎM (C.C)

Gizli açık, geçmiş gelecek her şeyi bilen

el-KÂBID (C.C)

Rızıkları daraltan, ruhları alan

el-BÂSIT (C.C)

Rızıkları genişleten, ruhları veren

el-HÂFID (C.C)

Kafir ve facirleri alçaltan

er-RÂFİ' (C.C)

Şeref verip yükselten

el-MU'IZZ (C.C)

Dilediğini aziz eden

el-MÜZİLL (C.C)

Dilediğini zillete düşüren

es-SEMİ' (C.C)

Mükemmel işiten

el-BASÎR (C.C)

Gizli açık her şeyi  iyi gören

el-HAKEM (C.C)

Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran

el-ADL (C.C)

Mutlak adil, yerli yerinde yapan

el-LÂTÎF (C.C)

Lutfeden, her şeye vakıf

el-HABÎR (C.C)

Her şeyden haberdar

el-HALÎM (C.C)

Cezada acele etmez, hilim sahibi

el-AZÎM (C.C)

Büyüklükte benzeri yok

el-ĞAFÛR (C.C)

Affı, mağfireti bol

eş-ŞEKÛR (C.C)

Az amele çok sevap veren

el-ALİYY (C.C)

Yüceler yücesi

el-KEBÎR (C.C)

Büyüklükte benzeri yok

el-HAFÎZ (C.C)

Her şeyi koruyucu olan


el-MUKÎT (C.C)

Her çeşit rızkı yaratan

el-HASÎB (C.C)

Kulların hesabını en iyi şekilde gören

el-CELÎL (C.C)

Celal ve azamet sahibi olan

el-KERÎM (C.C)

Keremi bol, karşılıksız veren

er-RAKÎB (C.C)

Her varlığı her an gözeten

el-MÜCÎB (C.C)

Duaları kabul eden

el-VÂSİ' (C.C)

Rahmet ve kudret sahibi

el-HAKÎM (C.C)

Her şeyi hikmetle yaratan

el-VEDÛD (C.C)

İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden

el-MECÎD (C.C)

Zatı şerefli, ihsanı sonsuz

el-BÂİS (C.C)

Peygamber gönderen, mahşerde ölüleri dirilten

eş-ŞEHÎD (C.C)

Her an, her yerde hazır ve nazır

el-HAKK (C.C)

Varlığı hiç değişmeden duran, var olan

el-VEKÎL (C.C)

Kulların işlerini bitiren

el-KAVİYY (C.C)

Kudreti en üstün ve hiç azalmayan

el-METÎN (C.C)

Kuvvet ve kudret menbaı

el-VELİYY (C.C)

Müminleri seven, yardım eden

el-HAMÎD (C.C)

Hamd ve senaya layık

el-MUHSÎ (C.C)

Varlıkların sayısını bilen

el-MÜBDİ' (C.C)

Maddesiz, örneksiz yaratan

el-MUÎD (C.C)

Varlıklarını yok edip, sonra  tekrar diriltecek olan

el-MUHYÎ (C.C)

Mahlukatlara can veren

el-MÜMÎT (C.C)

Her canlıya ölümü tattıran

el-HAYY (C.C)

Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri

el-KAYYÛM (C.C)

Zatı ile kaim, mahlukatları varlıkta durduran

el-VÂCİD (C.C)

Hiçbir şey kendine gizli değil

el-MÂCİD (C.C)

Keremi, ihsanı bol olan

el-VÂHİD (C.C)

Zat, sıfat ve fiilerinde benzeri ve  ortağı olmayan

es-SAMED (C.C)

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu

el-KÂDİR (C.C)

Kudret sahibi, dilediğini yapan

el-MUKTEDİR (C.C)

Dediği gibi her şeyi yaratan, kudret sahibi

el-MUKADDİM (C.C)

Şerefte birini öne alan

el-MUAHHİR (C.C)

Dediklerini tehir eden

el-EVVEL (C.C)

Ezeli, varlığının başlangıcı yok

el-ÂHİR (C.C)

Ebedi, varlığının sonu yok

ez-ZÂHİR (C.C)

Yarattıkları ile varlığı açık

el-BÂTIN (C.C)

Aklın tasavvurundan örtülü

el-VÂLÎ (C.C)

Bütün kâinatı idare eden

el-MÜTEÂLÎ (C.C)

Son derece yüce

el-BERR (C.C)

İyilik ve ihsanı bol

et-TEVVÂB (C.C)

 
Tevbeleri kabul eden

el-MÜNTEKIM (C.C)

Asîlere ceza veren

el-AFÜVV (C.C)

Affı çok, günahları yok eden

er-RAÛF (C.C)

Çok merhamet eden, şefkatli

MÂLİKÜ'L-MÜLK (C.C)

Mülkünde hakim

ZÜ'L-CELÂLİ ve'l-İKRÂM (C.C)

Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi

el-MUKSİT (C.C)

Mazlumların hakkını alıcı

el-CÂMİ' (C.C)

İki zıttı bir arada bulunduran

el-GANİYY (C.C)

İhtiyaçsız her şey ona muhtaç

el-MUĞNÎ (C.C)

İhtiyaç gören, fazlasıyla doyuran

el-MÂNİ' (C.C)

Dilemediklerine mani olan

ed-DÂRR (C.C)

Elem, zarar veren şeyleri yaratan


en-NÂFİ' (C.C)

Menfaat veren şeyleri yaratan

en-NÛR (C.C)

Zatı açık ve alemleri nurlandıran

el-HÂDÎ (C.C)

Hidayet veren

el-BEDÎ' (C.C)

Misalsiz, örneksiz yaratan

el-BÂKÎ (C.C)

Varlığı ebedi olan

el-VÂRİS (C.C)

Her şeyin asıl sahibi olan

er-REŞÎD (C.C)

İrşada muhtaç olmayan

es-SABÛR (C.C)

Ceza vermede acele etmez

Sitemizden alıntı yaptığınızda lütfen kaynak olarak belirtiniz.

Geri Dön
Paylaş :